לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

מועמדים לתואר ראשון תשע"ט (B.Sc)

ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ בעיצומה ועד לתאריך 31.08.2019

יו"ר הוועדה החוגית לתואר ראשון:
מסלול חד-חוגי - פרופ' צבי קופליק, פרופ' פנינה סופר
מסלול דו-חוגי - פרופ' מור פלג

תואר ראשון תשע"ט

מטרת הלימודים

מטרת החוג היא להכשיר אנשי מקצוע בתחום מערכות המידע. תפקידם של אנשי מערכות המידע הוא לנתח ולאפיין את צרכי מערכות המידע של הארגון, לתרגמם לפתרונות טכנולוגיים, ולעסוק במימוש, הטמעה, וניהול של פתרונות אלה. אנשי מערכות המידע פועלים הן במסגרת מחלקות ייעודיות בארגון, הן במסגרת מחלקות המשתמשים והן כיועצים.

בחוג למערכות מידע בתואר ראשון מספר מסלולי לימוד:

הבחירה היא בין מסלול חד חוגי במערכות מידע לבין מסלול דו חוגי. שני המסלולים הם תלת-שנתיים. במסלול החד חוגי תוכנית הלימודים במערכות מידע היא עשירה יותר ומקנה לסטודנט יידע עמוק יותר בתחום. בוגר מסלול זה יהיה מוכן יותר לעבודה במערכות מידע. המסלול הדו חוגי מכיל את כל הקורסים ההכרחיים למי שיועסק כאיש מערכות מידע ומאפשר לימוד בחוג נוסף. כך למשל בוגר דו חוגי שהחוג השני שלו הוא כלכלה יהיה מוכן טוב יותר לתעסוקה במערכות המידע בענף הפיננסים, בוגר עם חוג שני של מדעי המחשב יהיה תכנת טוב יותר. אפשרות נוספת שמתאפשרת במסלול הדו חוגי היא שילוב לימודים למטרת תעסוקה במערכות מידע עם לימודים למטרת התפתחות אישית בחוג כל שהוא: מדעי הרוח, אומנות ועוד.

1. מסלול חד-חוגי (קוד תוכנית 214102-19-01)

ניתנת לתלמיד הזדמנות להעמיק את הידע הנרכש במסגרת מקצועות מערכות מידע ייעודיים, לרכוש רקע נוסף בנושאים טכנולוגיים, מתודולוגיים, עסקיים וניהוליים ולהרחיב את תחומי הידע באמצעות לקיחת מקצועות בחירה.

2. מסלול דו-חוגי (קוד תוכנית 214101-19-01)

במסלול הדו-חוגי ניתן לשלב את הלימודים עם כל חוג באוניברסיטה (הקבלה היא בנפרד לכל חוג). 

ישנן מספר תוכניות לימודים מומלצות בהן נעשה תיאום של מערכות הלימודים. באחריות הסטודנט לבדוק את רשימת הקורסים הניתנים בפועל ומועדם.

במסגרת המסלול הדו חוגי ישנן תכניות מומלצות אשר להן קוד מיוחד לרישום:

שימו לב, תוכניות חדשות!

תוכנית מערכות מידע ומדעי הקוגניציה (קוד תוכנית 214101-19-06) - תכנית לימודים חדשה וייחודית באוניברסיטת חיפה, המשלבת לימודי טכנולוגיית מערכות מידע עם מדעי הקוגניציה. 

מערכות המידע ומערכות ממוחשבות בימינו צריכות להתאים ליכולות הקוגניטיביות, תהליכי החישה והתפיסה, וכן להעדפות האדם המשתמש בהן. על מנת לפתח מערכות שכאלה יש צורך בחשיבה משולבת הן של הצד הקוגניטיבי/אנושי והן על הצד הטכנולוגי. קיימות שיטות וגישות שונות בדיוק למטרה זו. התוכנית הדו חוגית של מערכות מידע וקוגניציה תשים דגש על נושאים אלו.

תוכנית מדעי הרוח הדיגיטליים (קוד תוכנית 214105-19-01) - תכנית לימודים חדשה וייחודית באוניברסיטת חיפה, המשלבת לימודי טכנולוגיית מערכות מידע עם נושאים במדעי הרוח. לפרטים נוספים אנא לחצו על הקישור. יש להירשם גם לתכנית המקבילה בפקולטה למדעי הרוח. כמו כן, יש לעמוד בתנאי הקבלה של שני החוגים.

סילבוס קורס "דאטה במדעי הרוח" סמסטר א' תשע"ט

סילבוס קורס "טקסט בעידן הדיגיטלי" סמסטר ב' תשע"ט

שימו לב, תוכנית חדשה! מסלול דו חוגי מערכות מידע וסטטיסטיקה (בדגש מדעי הנתונים) (קוד תוכנית 214101-19-04) - יש להירשם גם לתכנית המקבילה בחוג לסטטיסטיקה. כמו כן, יש לעמוד בתנאי הקבלה של שני החוגים.

מסלול דו חוגי מערכות מידע ומדעי המחשב (קוד תוכנית 214101-19-02) - יש להירשם גם לתכנית המקבילה בחוג למדעי המחשב. כמו כן, יש לעמוד בתנאי הקבלה של שני החוגים.

תכניות מומלצות נוספות הינן: מערכות מידע וכלכלהמערכות מידע ומתמטיקה. יש לעמוד בתנאי הקבלה של שני החוגים.

תנאי קבלה

 1. עמידה בתנאי הקבלה הכללים של האוניברסיטה וברמה הנדרשת על-ידי החוג: סכם משוקלל מתמטי 1:3 - 650 (ניתן לחשב את הסכם באתר האוניברסיטה מחלקת הרשמה סיכויי קבלה).
 2. החל משנת הלימודים תש"פ סכם משוקלל מתמטי 1:3 - 670. סטודנט ששפת האם שלו אינה עברית, יוכל להתקבל לחוג רק עם רמת פטור במבחן יע"ל (120).
 3. עמידה בבחינת הבגרות במתמטיקה כדלקמן:
  ברמה של 5 יחידות - בציון 70 ומעלה.
  ברמה של  4 יחידות - בציון 80 ומעלה.
 4. אפיק מעבר מהחוג למתמטיקה באוניברסיטת חיפה. לפרטים נא לפנות למזכירות.
 5. אפיק מעבר מהחוג לסטטיסטיקה באוניברסיטת חיפה. לפרטים נא לפנות למזכירות.
 6. אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה. לפרטים נא לפנות למזכירות.

מועד אחרון להרשמה לשנת הלימודים תש"פ - 31 באוגוסט 2019

תחילת שנת הלימודים תש"פ - 27.10.2019

מועמדים הניגשים למבחן פסיכומטרי יעשו כן לא יאוחר ממועד - ספטמבר 2019

המועד האחרון להגשת מסמכים ותעודות - 16 בספטמבר  2019

הכרה  בלימודים אקדמיים קודמים 

 1. תלמיד המבקש  להתקבל לחוג (ו/או לקבל פטור מלימוד קורסים) על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי אחר, יגיש עם הרשמתו לאוניברסיטה אישור לימודים רשמי ופירוט כל הציונים מהמוסד בו למד, למזכירות החוג.
 2. לצורך הכרה בלימודים קודמים במוסד אחר, הועדה החוגית לתואר ראשון תדון בבקשת התלמיד, בתנאי שציונו בקורס הינו 70 לפחות (60 לפחות בקורסי בחירה חופשית), ותחליט על מידת ההכרה בלימודיו.
 3. לימודים ממוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו ע"י החוג לצורך המשך לימודים ידווחו ללא ציון ולא יכללו בחישוב הציון הסופי המשוקלל.
 4. תלמיד יהיה זכאי לקבלת תואר מאוניברסיטת חיפה רק אם צבר בה שני שלישים מלימודיו באוניברסיטה, כלומר 40 נקודות זכות במסלול הדו-חוגי, ו- 80 נקודות במסלול החד-חוגי .
 5. במקרים מיוחדים ובאישור הוועדה החוגית לתואר ראשון, תלמיד יכול לקבל פטור/הכרה בלימודי קורסי חובה בגין קורסים חופפים או דומים ברמה מקבילה לפחות שנלמדו באוניברסיטת חיפה. מספר נקודות הפטור יהיה המינימום בין נקודות הקורס עליו תתקבל ההכרה ונקודות הקורס שנלמד במקומו. על התלמיד יהיה להשלים נקודות זכות מתוך קורסי הבחירה החוגית. אין ללמוד במסגרת החוג קורס החופף באופן מלא או חלקי לקורס שניתנה בגינו הכרה.

מבנה תכנית הלימודים

התכנית משלבת ארבעה סוגי ידע: ידע אנליטי/כמותי, רקע הנדרש להבנת ארגונים, ידע טכני הדרוש לצורך פיתוח יישומים, וידע אינטגרטיבי ייחודי למערכות מידע. מסלול הלימודים כולל ארבע קבוצות של מקצועות:

1) מקצועות כמותיים: מתמטיקה, הסתברות, סטטיסטיקה. 

2) מקצועות ארגוניים: המספקים רקע כללי בנושאים כלכליים, ניהוליים ועסקיים.

3) מקצועות ליבה: הכוללים ידע טכנולוגי, טכני וידע ייחודי למערכות מידע.

4) קורסי בחירה חוגית המאפשרים העמקה והרחבה של הידע בנושאי מערכות מידע ובנושאים קשורים.

מזכירות החוג

גב' הדס ווגמן-פוסטלניק, עוזרת מנהלית לראש החוג

גב' מירב כהן, מרכזת תואר ראשון