לוגו אוניברסיטת חיפה

Select your language

  לוגו אוניברסיטת חיפה

  נהלי רישום תואר ראשון

  1. יש לבדוק את תאריכי הרישום ולוודא שהתאריך שמופיע תואם לשנה אליה אתם עולים.
  2. יש לשלם את שובר תשלום מספר ימים לפני הרישום על מנת שהמערכת תהיה פתוחה לרישום בזמן.
  3. תקופת השינויים מתפרסמת מידי שנה בתאריכים שונים ויש לוודא שבסיום תקופה זו נרשמתם לקורסים שביקשתם . לאחר תום תקופת השינויים לא ניתן יהיה לבצע שינויים.
  4. יש להוציא מערכת שעות על מנת לקבל אישור על הרישום שביצעתם.

  נהלי רישום תואר שני

  לאחר הקבלה ללימודי תואר שני ותשלום מקדמת שכ"ל, יו"ר לימודי תואר שני יצוות יועץ אקדמי אשר ילווה אתכם עד למציאת מנחה לעבודת התזה/פרויקט גמר. 

  כחלק מתהליך הרישום לקורסים של תלמידי התואר שני, יש לקבל אישור יועץ/מנחה למערכת לפני הרישום לקורסים.

  הרישום לקורסים הינו שנתי. יש לבחור בכל הקורסים שסוכמו מראש עם היועץ/מנחה. שינויים יתאפשרו בתחילת כל סמסטר ועד שבוע לאחר תחילת הלימודים.

  יש לבדוק בשנתון ובקטלוג הקורסים את ההגבלות לגבי הרישום לקורסים (קורסי חובה/בחירה ע"פ המסלולים השונים, קורסי קדם נדרשים לכל קורס וכו'.

  נהלי רישום תואר שלישי

  הרשמה ללימודי תואר שלישי תתקיים במועדים שיפורסמו באמצעי התקשורת על ידי האוניברסיטה. אין קבלת תלמידים במעמד ״על תנאי״.

  תהליך ההרשמה בכל המסלולים יהיה כדלקמן:

  •  מועמד ללימודי תואר שלישי, מסלול ישיר לדוקטורט ומחקר מקדים יירשם באמצעות פורטל ההרשמה המקוון.
  •  לאחר ההרשמה תועבר בקשתו לטיפול הוועדה החוגית בחוג הרלוונטי.
  •  הוועדה החוגית תדון בקבלתו של המועמד בהתאם למסמכיו.
  •  הוועדה החוגית תעביר לדיקן ללימודים מתקדמים את המלצתה לקבל את המועמד.

  תיק המועמד לקבלה ללימודי תואר שלישי יכלול:

  •  צילומי תעודות גמר לתואר ראשון ושני.
  •  גיליונות ציונים מאושרים לתואר ראשון ושני.
  •  במידת הצורך, העתק מעבודת הגמר המחקרית ומאמרים שהמועמד פרסם בספרות המקצועית.
  •  אישור בכתב על הסכמת מנחה/ים לעבודת הדוקטור.
  •  לפחות שני מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמי, אשר יישלחו ישירות על ידי הממליצים אל הוועדה החוגית. אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה עבודת הגמר המחקרית.
  •  הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת על ידי המנחה המיועד.
  •  קורות חיים של המועמד בעברית ובאנגלית.
  •  תקציר נושא המחקר באנגלית.

  תיק המועמד לקבלה למסלול ישיר לדוקטורט יכלול:

  •  צילומי תעודת גמר לתואר ראשון.
  •  גיליון ציונים מאושר לתואר ראשון וגיליון ציונים מעודכן לתואר שני, אם קיים.
  •  אישור בכתב על הסכמת מנחה/ים לעבודת הדוקטור.
  •  לפחות שני מכתבי המלצה מחבר סגל אקדמי, אשר יישלחו ישירות על ידי הממליצים אל הוועדה החוגית.
  •  הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת על ידי המנחה המיועד.
  •  קורות חיים של המועמד בעברית ובאנגלית.
  •  תקציר נושא המחקר באנגלית.

  תיק המועמד לקבלה למסלול מחקר מקדים יכלול:

  •  צילומי תעודת גמר לתואר ראשון ושני.
  •  גיליונות ציונים מאושרים לתואר ראשון ושני.
  •  אישור בכתב על הסכמת מנחה/ים לעבודת הגמר המחקרית (תזה).
  •  נושא המחקר המיועד.

  הוועדה החוגית רשאית להטיל דרישות נוספות על המועמד הכוללות: בחינות כניסה, שאלון אישי, ראיון אישי,ניסיון קודם בעבודה, מכתבי המלצה נוספים וכל דרישה אחרת שתסייע לה להחליט בדבר קבלת המועמד.

  אושר תיק המועמדות על ידי הרשות ללימודים מתקדמים, יועבר תיק המועמד למחלקת הרשמה באגף מינהל התלמידים אשר ישלח למועמד הודעת קבלה.

  נדחה תיק המועמדות על ידי הוועדה החוגית, תועבר ההחלטה ישירות למחלקת הרשמה באגף מינהל תלמידים אשר ישלח את הודעת הדחייה למועמד.

  מועמד שיתקבל ללימודים יהיה רשאי להתחיל את לימודיו בתחילת סמסטר החורף או בתחילת סמסטר האביב.

  תלמידים בכל המסלולים חייבים בייעוץ וברישום בכל שנה משנות הלימוד. הודעה בדבר מועדי הייעוץ והרישום תישלח לכל התלמידים במהלך חופשת הקיץ על ידי אגף מינהל התלמידים.

  הכרות ו/או פטור על סמך לימודים קודמים תואר ראשון

   

   1. סטודנט המבקש לקבל הכרות ו/או לקבל פטור מלימוד קורסים על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי אחר, יגיש עם הרשמתו לאוניברסיטה אישור לימודים רשמי ופירוט כל הציונים מהמוסד בו למד, למזכירות החוג. הכרה בלימודים קודמים תתאפשר רק עד 7 שנים מיום סיום הקורס.
   2. לצורך הכרה בלימודים קודמים במוסד אחר, הועדה החוגית לתואר ראשון תדון בבקשת הסטודנט, בתנאי שציונו בקורס הינו 70 לפחות.
   3. לימודים ממוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו ע"י החוג לצורך המשך לימודים ידווחו ללא ציון ולא יכללו בחישוב הציון הסופי.
   4. במקרים מיוחדים ובאישור הוועדה החוגית לתואר ראשון, סטודנט יכול לקבל פטור/ הכרה בלימודי קורסי חובה בגין קורסים חופפים או דומים ברמה המקבילה לפחות שנלמדו באוניברסיטת חיפה. מספר נקודות הפטור יהיה לפי הנלמד בחוג. אין ללמוד במסגרת החוג קורס החופף באופן מלא או חלקי לקורס שניתנה בגינו הכרה.

  הכרות ו/או פטור על סמך לימודים קודמים תואר שני

  1. סטודנטים אשר למדו במוסדות אקדמיים מוכרים אחרים בארץ ו/או בחו"ל מתבקשים להגיש למזכירות החוג גיליון ציונים רשמי וסילבוס של הקורס הרלוונטי מטעם המוסד בו למדו.
  2. לצורך הכרה בלימודים קודמים במוסד אחר, הועדה החוגית לתואר שני תדון בבקשת התלמיד, בתנאי שהציון בקורס הינו 70 לפחות ותחליט על מידת ההכרה בלימודיו.
  3. במקרים של פטור מקורסים שונים, לא ישוקללו הציונים בציון הגמר. 

  חוג לאחר תואר

  1. ״חוג לאחר תואר״ בתכנית דו־חוגית

   בעלי תואר ״בוגר  ממוסד מוכר להשכלה גבוהה״, המבקשים ללמוד חוג לימודים נוסף  מתוך תכניות דו־חוגיות לקראת התואר הראשון, ידרשו לעמוד בדרישות של לפחות שני שליש ממכסת הנקודות של תכנית הלימודים הדו־חוגית, וזאת באישור החוג.

   עם סיום הלימודים יקבל התלמיד אישור גמר על סיום חובותיו שיאפשר לו להציג מועמדותו ללימודים לתואר שני בחוג הלימודים הנוסף אותו למד.

  2. תעודת ״בוגר אוניברסיטה״ נוספת

   בעלי תואר ״בוגר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה״, המבקשים ללמוד לתואר ״בוגר אוניברסיטה״ נוסף, יידרשו ללמוד לפחות שני שליש מתכנית הלימודים המלאה בחוג (חד או דו–חוגית) וזאת באישור החוג.

  משך הלימודים והשלמת קורסים

  בהתאם לתקנון האוניברסיטה:

  סטודנט שנכשל או לא השלים קורס חובה חייב לחזור עליו בסמסטר העוקב שבו הקורס נפתח. נכשל או לא השלים את הקורס בסמסטר העוקב — לימודיו יופסקו.

  תואר ראשון

  סטודנט אשר לא סיים לימודיו, שנתיים לאחר משך הלימודים המקובל ללימודי התואר הראשון בחוגי הלימוד שלו, ראש החוג יבדוק, ידון ויחליט באשר להמשך לימודיו. לא סיים לימודיו, לאחר שש שנים יופסקו לימודיו בחוג.

  תואר שני

  כל חריגה ממשך הלימודים טעונה המלצת הוועדה החוגית לתואר שני ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים. סטודנט שלא השלים כנדרש את קורסי ההשלמה שנדרשו ממנו במהלך השנה הראשונה ללימודיו, יופסקו לימודיו.

  תואר שלישי 

  משך הלימודים לתואר השלישי הוא ארבע שנים, מחולק לשני שלבים: שלב מחקר א׳ ושלב מחקר ב׳. מידע נוסף ניתן למצוא כאן.

  משך הלימודים הכולל למסלול הישיר לדוקטורט הוא חמש שנים, והוא מחולק לשני שלבים, שלב לימודי המוסמך ושלב לימודי הדוקטורט. שלב לימודי המוסמך במסלול הישיר לדוקטורט לא יעלה על שנתיים עבור תלמיד שהתקבל למסלול מיד עם תום לימודיו לתואר ראשון, ולא יעלה על שנה עבור תלמיד שהתקבל למסלול לאחר שהשלים שנת לימודים אחת בתואר השני. מידע נוסף ניתן למצוא כאן.

  משך הלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים הינו שנה אחת בלבד. בהמלצת המנחה והוועדה החוגית, ומנימוקים מיוחדים שיירשמו, רשאי הדיקן ללימודים מתקדמים להאריך את תקופת הלימודים בשנה אחת נוספת בלבד. מידע נוסף ניתן למצוא כאן.

   

  נוהל מועד חריג

  בהתאם לתקנון הלימודים לתואר ראשון של האוניברסיטה זכאי למועד חריג תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל (מועד א') או למועד הנוסף (מועד ב') בשל אחד המצבים המפורטים להלן:

  • מי שנקבעה לו בחינה חופפת או שתי בחינות באותו יום, כאשר הפרש השעות בין סיום הראשונה ותחילת השנייה הינו פחות מ־4 שעות.

  • תלמיד במתכונת דו-חוגית או במתכונת חד-חוגית שנקבעו לו שתי בחינות בקורסי חובה בשני ימים עוקבים.

  • תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף בשל מחלה ממושכת של 7 ימים ברצף לפחות . (ניתן להנפיק עד שני אישורים לתקופה אשר מייצרת רצף; האישורים יונפקו על ידי הרופא המטפל. לא יתקבלו אישורים רטרואקטיביים ו/או אישורים בכתב יד) או אשפוז בבית חולים למשך יומיים ברצף לפחות. אשפוז אינו כולל פנייה לחדר המיון.

  מצבים מיוחדים שמזכים במועד חריג:

  • סטודנטית לאחר לידה – ״סטודנטית זכאית״* רשאית להיעדר מבחינות לתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה ותהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בתקופה הנ״ל, במועדי הבחינות המקובלים.

  • ״סטודנטית זכאית״* (הנמצאת בשמירת היריון או בטיפולי פוריות) תהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בגין מצבה, במועדי הבחינות המקובלים במוסד (מועד ב׳, מועד חריג וכדומה).

  • בן או בת זוג לסטודנטית זכאית״* יהיו זכאים למועד בחינה נוסף אם לא השתתפו בבחינה שמועד עריכתה היה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה.

  • חתונה של הסטודנט – זכאי למועד חריג באם הבחינה הינה 3ימים לפני או אחרי חתונתו של הסטודנט.

  • ברית לבנו של הסטודנט – זכאי למועד חריג באם הבחינה היא ביום הברית.

  • תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף בשל פטירת קרוב משפחה בדרגת קירבה ראשונה.

  • סטודנט במילואים:

  א. סטודנט שנעדר עקב שירות מילואים מאחד ממועדי הבחינה שנקבעו, זכאי להיבחן במועד חריג.

  ב. סטודנט אשר נעדר משני מועדים עקב שירות מילואים, יזכה לגשת לשני מועדים חריגים.

  ג. מי ששרת  10ימי מילואים רצופים או  21ימים ומעלה (מצטבר) במהלך סמסטר, זכאי לגשת למועד חריג בכל בחינה אשר תתקיים עד תום אותו סמסטר.

  ד. מי ששרת  10ימי מילואים רצופים או  21 ימים ומעלה (מצטבר), בתקופת שנים עשר החודשים מיום תחילת הלימודים, זכאי למועד בחינה חריג, בקורסים אליהם היה רשום בזמן    התקופה בה שרת במילואים.

  ה. שירות מילואים תוך כדי תקופת הבחינות או בסמוך לה יהיה זכאי למועד חריג.

  אישור לגשת לבחינה במועד החריג בשל אחת הסיבות המפורשות למעלה יינתן ע״י ועדה פקולטטית מיוחדת.

  הועדה תדון בבקשות למועד חריג בגין שירות מילואים או במקרים חריגים שאינם קשורים בשירות מילואים, שבגללם נבצר מן התלמיד לגשת למועד רגיל או למועד נוסף.

  טופס הבקשה יישמר בתיקו האישי של התלמיד עד תום לימודיו.

  אישור לגשת למועד חריג יינתן על סמך אישורים תקפים כדלקמן:

  - אישור של רופא על מחלה ממושכת כפי שנכתב לעיל.

  - צילום טופס מועדי הבחינות הנשלח לכל תלמיד ממינהל התלמידים.

  - אישור אשפוז של בית־חולים, כפי שנכתב לעיל.

  - אישור על שירות מילואים פעיל מצה"ל.

  - אישור משרד הפנים על מקרי לידה או מוות.

  - אישור על שמירת היריון או טיפולי פוריות 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר.

  הרישום למועדי ג' מתבצע באתר החוג בלוח ההודעות החוגי-בטפסים מקוונים- כרגע הטפסים סגורים ויפתחו בהמשך

  שימו לב, לכל בחינה במועד חריג יש תאריך סיום שונה לרישום.

  כדי להגיש בקשה למועד חריג יש להיכנס בקישור הבא:

  https://hevraonline.haifa.ac.il/~sforms/?

  חזרה על קורסים

  תואר ראשון 

  • סטודנט רשאי במהלך התואר, בכפוף לאישור החוג, לחזור על עד 2 קורסים שבהם קיבל ציון ״עובר״, ובתנאי שלא "נכשל" או "לא השלים" אותם בעבר. ניתן ללמוד את הקורס החוזר בסמסטר העוקב שבו הקורס נפתח ובתנאי שלא למד קורס המשך (שהקורס החוזר מהווה לו קדם). לאחר השלמת הקורס החוזר, יימחק הציון בקורס הראשון מגיליון הציונים. הציון האחרון הוא הקובע.

  תואר שני

  • ניתן לשפר ציון בקורס על ידי הרשמה מחדש למקצוע בשנה העוקבת. במקרה זה קובע הציון האחרון.
  • סטודנט שנכשל בקורס חובה רשאי לחזור עליו בסמסטר העוקב שבו הקורס נפתח, במידה ונכשל שוב, יופסקו לימודיו.

  תנאי מעבר משנה לשנה

  תואר ראשון

  1. תנאי מעבר משנה א׳ לשנה ב׳ הוא ציון של 60 לפחות בכל אחד מהקורסים: מבוא לטכנולוגיות מידע בארגון,
    מבוא למחשבים ותכנות, תכנות מונחה עצמים כמוכן יש להשלים בהצלחה את כל קורסי שנה א'..
  1. סטודנטים שהתקבלו לחוג על תנאי בעברית, מחויבים להגיע לרמת פטור עד סוף סמסטר ב' בשנה א'.
  1. תנאי מעבר משנה ב׳ לשנה ג׳ הוא ציון של 60 לפחות בכל אחד מהקורסים: ניתוח מערכות מידע, תכן ופיתוח של מערכות מידע, מערכות מסדי נתונים.
  1. תנאי מעבר משנה ב׳ לשנה ג׳ הוא השלמת קורסי האנגלית לרמת ״פטור״. סטודנט שלא ישלים את קורסי האנגלית עד סוף סמסטר ב' בשנה ב', לא יוכל לעבור לשנה ג'.  שימו לב, קורסי האנגלית בסמסטר קיץ הינם בתשלום נפרד ולכן אנו ממליצים ללמוד את קורסי האנגלית בסמסטר א' ו/או ב'.
  2. תנאי מעבר לקורס בודד, שאיננו מופיע לעיל, הוא ציון 55.
  3. לכל קורס עשויים להיות קורסי קדם. יש הקפדה על עמידה בתנאי הקדם, למעט מקרים בהם נתקבל אישור מהוועדה החוגית לתואר ראשון.

  תואר שני

  מצב אקדמי תקין מוגדר קבלת ציון עובר בכל מקצוע אליו נרשם התלמיד וציון ממוצע של 75 לפחות.

  תלמיד שאינו במצב תקין בתום שנת לימודים, תחליט הוועדה החוגית לתואר שני האם לסיים את לימודיו, או לקבוע לו תנאים נוספים.

  בכל המסלולים התלמיד יידרש להגיע ל- 10 מפגשים שנתיים (20 מפגשים סה"כ) של הסמינר החוגי. פורום זה יאפשר לתלמיד להיחשף למחקרים עדכניים בתחום מערכות המידע בארץ ובחו"ל.

  תואר שלישי

  תלמיד לתואר שלישי חייב להגיש לאישור יו"ר לימודי תואר שלישי דוח התקדמות שנתי מאושר על ידי המנחה בתחילת כל שנת לימודים אקדמית. עותק מן הדוח יישלח על ידי החוג אל הרשות ללימודים מתקדמים.

  תלמיד במסלול ישיר לדוקטורט חייב במעבר משנה א' של שלב לימודי המוסמך לשנה ב' להשלים קורסים בציון מספרי בהיקף של מחצית מתכנית הלימודים בחוג הרלוונטי בציון משוקלל של 90 לפחות, והגשת עבודה סמינריונית שזכתה בציון 90 לפחות

  עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט ועמידה בחובות הלימוד של שלב המוסמך כמפורט לעיל, יקבל התלמיד תעודת מוסמך האוניברסיטה במסלול הישיר.

   

  נגישות לסטודנטים עם לקויות למידה או מוגבלות

  אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם, ושבגינה אתם זקוקים להתאמות אנא פנו לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:

  דוא"ל LDA@univ.haifa.ac.il טל: 04-8249265

  לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:

  דוא"ל  mhait@univ.haifa.ac.il טל: 04-8249022

  סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות לדיקנאט הסטודנטים בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס.

  תקנון לתואר ראשון/שני/שלישי מאתר האוניברסיטה

  צור קשר

  טלפון:
  לימודי תואר ראשון: 04-8288509
  לימודי תארים מתקדמים: 04-8288639
  פקס: 04-8288522
  דוא"ל:
  מירב כהן: mcohen1@univ.haifa.ac.il
  שלי קרדשטיין: skradsh1@univ.haifa.ac.il
  סיגל בן סימון: sbensimon@univ.haifa.ac.il

  לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

  כתובתנו

  החוג למערכות מידע
  בניין עמיר, קומה 3, חדר: 310, 311, 313
  קמפוס העיר, אוניברסיטת חיפה
  רח' הנמל 65, חיפה 3303221

  (אנא דווחו לנו על תכנים בעייתיים באתר)

  contact us