נהלים

 

 

נהלי רישום

תואר ראשון

 1. יש לבדוק את תאריכי הרישום ולוודא שהתאריך שמופיע תואם לשנה אליה אתם עולים.
 2.  יש לשלם את שובר תשלום מספר ימים לפני הרישום על מנת שהמערכת תהיה פתוחה לרישום בזמן.
 3. תקופת השינויים מתפרסמת מידי שנה בתאריכים שונים ויש לוודא שבסיום תקופה זו נרשמתם לקורסים שביקשתם . לאחר תום תקופת השינויים לא ניתן יהיה לבצע שינויים.
 4. יש להוציא מערכת שעות על מנת לקבל אישור על הרישום שביצעתם.

תואר שני

לאחר הקבלה ללימודי תואר שני ותשלום מקדמת שכ"ל, יו"ר לימודי תואר שני יצוות יועץ אקדמי אשר ילווה אתכם עד למציאת מנחה לעבודת התזה/פרויקט גמר. 

כחלק מתהליך הרישום לקורסים של תלמידי התואר שני, יש לקבל אישור יועץ/מנחה למערכת לפני הרישום לקורסים.

הרישום לקורסים הינו שנתי. יש לבחור בכל הקורסים שסוכמו מראש עם היועץ/מנחה. שינויים יתאפשרו בתחילת כל סמסטר ועד שבוע לאחר תחילת הלימודים.

יש לבדוק בשנתון ובקטלוג הקורסים את ההגבלות לגבי הרישום לקורסים (קורסי חובה/בחירה ע"פ המסלולים השונים, קורסי קדם נדרשים לכל קורס וכו'.

 

הכרות ו/או פטור על סמך לימודים קודמים

 תואר ראשון

 1. סטודנט המבקש לקבל הכרות ו/או לקבל פטור מלימוד קורסים על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי אחר, יגיש עם הרשמתו לאוניברסיטה אישור לימודים רשמי ופירוט כל הציונים מהמוסד בו למד, למזכירות החוג. הכרה בלימודים קודמים תתאפשר רק עד 7 שנים מיום סיום הקורס.
 2. לצורך הכרה בלימודים קודמים במוסד אחר, הועדה החוגית לתואר ראשון תדון בבקשת הסטודנט, בתנאי שציונו בקורס הינו 70 לפחות.
 3. לימודים ממוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו ע"י החוג לצורך המשך לימודים ידווחו ללא ציון ולא יכללו בחישוב הציון הסופי.
 4. סטודנט יהיה זכאי לקבלת תואר מאוניברסיטת חיפה רק אם צבר בה שני שלישים מלימודיו באוניברסיטה, כלומר למד קורסים בהיקף של 40 נקודות זכות במסלול הדו חוגי, או למד קורסים בהיקף של 80 נקודות במסלול בחד חוגי.
 5. במקרים מיוחדים ובאישור הוועדה החוגית לתואר ראשון, סטודנט יכול לקבל פטור/ הכרה בלימודי קורסי חובה בגין קורסים חופפים או דומים ברמה המקבילה לפחות שנלמדו באוניברסיטת חיפה. מספר נקודות הפטור יהיה לפי הנלמד בחוג. אין ללמוד במסגרת החוג קורס החופף באופן מלא או חלקי לקורס שניתנה בגינו הכרה.

 

תואר שני

 1. סטודנטים אשר למדו במוסדות אקדמיים מוכרים אחרים בארץ ו/או בחו"ל מתבקשים להגיש למזכירות החוג גיליון ציונים רשמי וסילבוס של הקורס הרלוונטי מטעם המוסד בו למדו.
 2. לצורך הכרה בלימודים קודמים במוסד אחר, הועדה החוגית לתואר שני תדון בבקשת התלמיד, בתנאי שהציון בקורס הינו 70 לפחות ותחליט על מידת ההכרה בלימודיו.
 3. במקרים של פטור מקורסים שונים, לא ישוקללו הציונים בציון הגמר. 

משך הלימודים והשלמת קורסים

 

בהתאם לתקנון האוניברסיטה:

  • סטודנט שנכשל או לא השלים קורס חובה חייב לחזור עליו בסמסטר העוקב שבו הקורס נפתח. נכשל או לא השלים את הקורס בסמסטר העוקב — לימודיו יופסקו.
  • סטודנט אשר לא סיים לימודיו לתואר ראשון שנתיים לאחר משך הלימודים המקובל ללימודי התואר הראשון בחוגי הלימוד שלו, ראש החוג יבדוק, ידון ויחליט באשר להמשך לימודיו. לא סיים לימודיו, לאחר שש שנים יופסקו לימודיו בחוג.
  • כל חריגה ממשך הלימודים בתואר שני טעונה המלצת הוועדה החוגית לתואר שני ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים.
  • סטודנט שלא השלים כנדרש את קורסי ההשלמה שנדרשו ממנו במהלך השנה הראשונה ללימודיו, יופסקו לימודיו.

נוהל מועד חריג

 

בהתאם לתקנון הלימודים לתואר ראשון של האוניברסיטה זכאי למועד חריג תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל (מועד א') או למועד הנוסף (מועד ב') בשל אחד המצבים המפורטים להלן:

 • מי שנקבעה לו בחינה חופפת או שתי בחינות באותו יום, כאשר הפרש השעות בין סיום הראשונה ותחילת השנייה הינו פחות מ־4 שעות.

 • תלמיד במתכונת דו-חוגית או במתכונת חד-חוגית שנקבעו לו שתי בחינות בקורסי חובה בשני ימים עוקבים.

 • תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף בשל מחלה ממושכת של 7 ימים ברצף לפחות . (ניתן להנפיק עד שני אישורים לתקופה אשר מייצרת רצף; האישורים יונפקו על ידי הרופא המטפל. לא יתקבלו אישורים רטרואקטיביים ו/או אישורים בכתב יד) או אשפוז בבית חולים למשך יומיים ברצף לפחות. אשפוז אינו כולל פנייה לחדר המיון.

 

מצבים מיוחדים שמזכים במועד חריג:

 • סטודנטית לאחר לידה – ״סטודנטית זכאית״* רשאית להיעדר מבחינות לתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה ותהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בתקופה הנ״ל, במועדי הבחינות המקובלים.

 • ״סטודנטית זכאית״* (הנמצאת בשמירת היריון או בטיפולי פוריות) תהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בגין מצבה, במועדי הבחינות המקובלים במוסד (מועד ב׳, מועד חריג וכדומה).

 • בן או בת זוג לסטודנטית זכאית״* יהיו זכאים למועד בחינה נוסף אם לא השתתפו בבחינה שמועד עריכתה היה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה.

 • חתונה של הסטודנט – זכאי למועד חריג באם הבחינה הינה 3ימים לפני או אחרי חתונתו של הסטודנט.

 • ברית לבנו של הסטודנט – זכאי למועד חריג באם הבחינה היא ביום הברית.

 • תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף בשל פטירת קרוב משפחה בדרגת קירבה ראשונה.

 • סטודנט במילואים:

א. סטודנט שנעדר עקב שירות מילואים מאחד ממועדי הבחינה שנקבעו, זכאי להיבחן במועד חריג.

ב. סטודנט אשר נעדר משני מועדים עקב שירות מילואים, יזכה לגשת לשני מועדים חריגים.

ג. מי ששרת  10ימי מילואים רצופים או  21ימים ומעלה (מצטבר) במהלך סמסטר, זכאי לגשת למועד חריג בכל בחינה אשר תתקיים עד תום אותו סמסטר.

ד. מי ששרת  10ימי מילואים רצופים או  21 ימים ומעלה (מצטבר), בתקופת שנים עשר החודשים מיום תחילת הלימודים, זכאי למועד בחינה חריג, בקורסים אליהם היה רשום בזמן    התקופה בה שרת במילואים.

ה. שירות מילואים תוך כדי תקופת הבחינות או בסמוך לה יהיה זכאי למועד חריג.

 

אישור לגשת לבחינה במועד החריג בשל אחת הסיבות המפורשות למעלה יינתן ע״י ועדה פקולטטית מיוחדת.

הועדה תדון בבקשות למועד חריג בגין שירות מילואים או במקרים חריגים שאינם קשורים בשירות מילואים, שבגללם נבצר מן התלמיד לגשת למועד רגיל או למועד נוסף.

טופס הבקשה יישמר בתיקו האישי של התלמיד עד תום לימודיו.

 

אישור לגשת למועד חריג יינתן על סמך אישורים תקפים כדלקמן:

- אישור של רופא על מחלה ממושכת כפי שנכתב לעיל.

- צילום טופס מועדי הבחינות הנשלח לכל תלמיד ממינהל התלמידים.

- אישור אשפוז של בית־חולים, כפי שנכתב לעיל.

- אישור על שירות מילואים פעיל מצה"ל.

- אישור משרד הפנים על מקרי לידה או מוות.

- אישור על שמירת היריון או טיפולי פוריות 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר.

 

הרישום למועדי ג' מתבצע באתר החוג בלוח ההודעות החוגי-בטפסים מקוונים- כרגע הטפסים סגורים ויפתחו בהמשך

שימו לב, לכל בחינה במועד חריג יש תאריך סיום שונה לרישום.

 

כדי להגיש בקשה למועד חריג יש להיכנס בקישור הבא:

https://hevraonline.haifa.ac.il/~sforms/?

חזרה על קורסים


תואר ראשון
 

 • סטודנט רשאי במהלך התואר לחזור על עד 2 קורסים שבהם קיבל ציון ״עובר״, על מנת לשפר ציון. ניתן ללמוד את הקורס החוזר בסמסטר העוקב שבו הקורס נפתח ובתנאי שלא למד קורס המשך (שהקורס החוזרר מהווה לו קדם). לאחר השלמת הקורס החוזר, יימחק הציון בקורס הראשון מגיליון הציונים. הציון האחרון הוא הקובע.

תואר שני

 • ניתן לשפר ציון בקורס על ידי הרשמה מחדש למקצוע בשנה העוקבת. במקרה זה קובע הציון האחרון.
 • סטודנט שנכשל בקורס חובה רשאי לחזור עליו בסמסטר העוקב שבו הקורס נפתח, במידה ונכשל שוב, יופסקו לימודיו.

 

תנאי מעבר משנה לשנה

 תואר ראשון

 1. תנאי מעבר משנה א׳ לשנה ב׳ הוא ציון של 60 לפחות בכל אחד מהקורסים: מבוא לטכנולוגיות מידע בארגון,
   מבוא למחשבים ותכנות, תכנות מונחה עצמים כמוכן יש להשלים בהצלחה את כל קורסי שנה א'..
 1. סטודנטים שהתקבלו לחוג על תנאי בעברית, מחויבים להגיע לרמת פטור עד סוף סמסטר ב' בשנה א'.
 1. תנאי מעבר משנה ב׳ לשנה ג׳ הוא ציון של 60 לפחות בכל אחד מהקורסים: ניתוח מערכות מידע, עיצוב ופיתוח של מערכות מידע, מערכות מסדי נתונים.
 1. תנאי מעבר משנה ב׳ לשנה ג׳ הוא השלמת קורסי האנגלית לרמת ״פטור״. סטודנט שלא ישלים את קורסי האנגלית עד סוף סמסטר ב' בשנה ב', לא יוכל לעבור לשנה ג'.  שימו לב, קורסי האנגלית בסמסטר קיץ הינם בתשלום נפרד ולכן אנו ממליצים ללמוד את קורסי האנגלית בסמסטר א' ו/או ב'.
 2. תנאי מעבר לקורס בודד, שאיננו מופיע לעיל, הוא ציון 55.
 3. לכל קורס עשויים להיות קורסי קדם. יש הקפדה על עמידה בתנאי הקדם, למעט מקרים בהם נתקבל אישור מהוועדה החוגית לתואר ראשון.

תואר שני

 • מצב אקדמי תקין מוגדר קבלת ציון עובר בכל מקצוע אליו נרשם התלמיד וציון ממוצע של 75 לפחות.

 • תלמיד שאינו במצב תקין בתום שנת לימודים, תחליט הוועדה החוגית לתואר שני האם לסיים את לימודיו, או לקבוע לו תנאים נוספים.

 • בכל המסלולים התלמיד יידרש להגיע ל- 10 מפגשים שנתיים (20 מפגשים סה"כ) של הסמינר החוגי. פורום זה יאפשר לתלמיד להיחשף למחקרים עדכניים בתחום מערכות המידע בארץ ובחו"ל.

נגישות לסטודנטים עם לקויות למידה או מוגבלות

 

אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם, ושבגינה אתם זקוקים להתאמות אנא פנו לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:

דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. טל: 04-8249265

לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:

דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. טל: 04-8249022

סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות לדיקנאט הסטודנטים בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס.

 

 

צור קשר

טלפון:
לימודי תואר ראשון: 04-8288509
לימודי תארים מתקדמים: 04-8288639
פקס: 04-8288522
דוא"ל:
הדס ווגמן-פוסטלניק: hwugman@univ.haifa.ac.il
מירב כהן: mcohen1@univ.haifa.ac.il
סיגל בן סימון: sbensimon@univ.haifa.ac.il

לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

כתובתנו

החוג למערכות מידע
מכלול רבין, קומה 7, חדר 7049
אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199
הר הכרמל, חיפה 3498838

(אנא דווחו לנו על תכנים בעייתיים באתר)

contact us
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE