לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

הלימודים לתואר ראשון (B.Sc)

יו"ר הוועדה החוגית לתואר ראשון:
מסלול חד-חוגי - פרופ' צבי קופליק ופרופ' פנינה סופר
מסלול דו-חוגי - פרופ' מור פלג

מטרת הלימודים

מטרת החוג היא להכשיר אנשי מקצוע בתחום מערכות המידע. תפקידם של אנשי מערכות המידע הוא לנתח ולאפיין את צרכי מערכות המידע של הארגון, לתרגמם לפתרונות טכנולוגיים, ולעסוק במימוש, הטמעה, וניהול של פתרונות אלה. אנשי מערכות המידע פועלים הן במסגרת מחלקות ייעודיות בארגון, הן במסגרת מחלקות המשתמשים והן כיועצים.

מבנה תכנית הלימודים

התכנית משלבת ארבעה סוגי ידע: ידע אנליטי/כמותי, רקע הנדרש להבנת ארגונים, ידע טכני הדרוש לצורך פיתוח יישומים, וידע אינטגרטיבי ייחודי למערכות מידע. מסלול הלימודים כולל ארבע קבוצות של מקצועות:        

1) מקצועות כמותיים  מתמטיקה, הסתברות, סטטיסטיקה.

2) מקצועות ארגוניים המספקים רקע כללי בנושאים כלכליים, ניהוליים ועסקיים.

3) מקצועות ליבה הכוללים ידע טכנולוגי, טכני, וידע ייחודי למערכות מידע.

4) קורסי בחירה חוגית המאפשרים העמקה והרחבה של הידע בנושאי מערכות מידע ובנושאים קשורים.

5) "דרך הרוח": על כל תלמידי התואר הראשון (במסלול דו חוגי אשר חוגם השני אינו ממדעי הרוח ובמסלול חד חוגי) אשר התחילו לימודיהם בתשע"ב, ללמוד לפחות קורס אחד בן 4 נ"ז  או שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד, במסגרת לימודי "דרך הרוח" בפקולטה למדעי הרוח. הרישום יתבצע תחת תכניות הלימודים של התלמיד והציון ישוקלל בציון הסופי. את לימודי דרך הרוח ניתן יהיה ללמוד באחת משנות הלימוד לתואר. סיום לימודי דרך הרוח בהצלחה הינו תנאי לקבלת תואר בוגר.
רשימת הקורסים תופיע תחת אתר האינטרנט של הפקולטה למדעי הרוח – "דרך הרוח" שכתובתו:
http://woh.haifa.ac.il/images/tashaz_f.pdf

להלן אופן יישום תוכנית "דרך הרוח":

  • תלמיד במסלול חד חוגי ילמד 4 נ"ז במסגרת בחירה חופשית ( מחוגים אחרים ).
  • תלמיד במסלול דו חוגי אשר שני החוגים מקנים לו תואר B.Sc. ילמד בנוסף לתוכנית הלימודים הרגילה בחוג עוד 4 נ"ז באחד מחוגי הלימוד, או ילמד 2 נ"ז בכל אחד מחוגי הלימוד ויסיים את התואר עם 124 נ"ז. 
  • תלמיד במסלול דו חוגי עם חוג שאינו ממדעי הרוח ( כגון : פסיכולוגיה , כלכלה , מדעי המדינה, גיאוגרפיה וכו') ילמד 4 נ"ז באחד מחוגי הלימוד, או ילמד 2 נ"ז בכל אחד מחוגי הלימוד ויסיים את התואר עם 122 נ"ז. 
  • תלמיד במסלול דו חוגי עם מדעי הרוח ילמד 4 נ"ז תחת מדעי הרוח ויסיים את התואר עם 120 נ"ז.