לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

מועמדים לתואר שלישי (Ph.D)

 ההרשמה לסמסטר ב' תשפ"א בעיצומה

  נפתחה ההרשמה לסמסטר א' תשפ"ב  

יו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי: פרופ' עירית הדר

 

 

 ההרשמה לסמסטר ב' תשפ"א בעיצומה

  נפתחה ההרשמה לסמסטר א' תשפ"ב  

יו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי: פרופ' עירית הדר

 

 

מטרת הלימודים

התכנית מיועדת לבעלי תואר שני במערכות מידע, במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה), העומדים בדרישות האוניברסיטה לקבלה ללימודי דוקטורט ומעוניינים להעמיק ולהתמחות במחקר שיוביל לתרומה מדעית משמעותית. קבלתם של בוגרים בתחומים אחרים קרובים (כגון מדעי המחשב) תישקל גם היא בחיוב. כמו כן, יתקבלו גם בוגרי תואר ראשון מצטיינים למסלול ישיר לדוקטורט, בהתאם לתקנות הרשות ללימודים מתקדמים.

 

תנאי הקבלה

  • ממוצע של 85 לפחות בלימודי התואר השני וציון 86 לפחות בעבודת התזה במערכות מידע. קבלתם של בוגרים בתחומים אחרים קרובים (כגון מדעי המחשב) תישקל גם היא בחיוב.
  • שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים, אחד מהם ממנחה התואר השני.

 

מסלולי לימוד

מסלול רגיל

משך הלימודים הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא 4 שנים.
הלימודים מחולקים לשני שלבים:


במהלך לימודי התואר השלישי, ילמד הדוקטורנט קורסים בהיקף שלא יעלה על 16 שש"ס ולא יותר מארבעה קורסים, הדרישה המינימלית היא השלמת קורסים בהיקף של 12 שש"ס שייקבעו בתיאום עם המנחה. ועדת הדוקטורט תקבע אם יש צורך בקורסים נוספים, זאת בהתאם לרקע הקודם של הסטודנט ודרישות המחקר. יתכנו גם קורסי קריאה מודרכת. כמו כן נדרשת השתתפות בסמינר המחלקתי, בו ייקחו חלק תלמידי המחקר בכל אחת משנות לימודיהם לתואר. על הדוקטורנט להגיש בכל שנה דו"ח התקדמות, לעמוד במכסת הלימודים, לסיים את חובותיו כנדרש על פי התקנון ולהגיש את עבודת הדוקטורט לשיפוט, חתומה על ידי המנחה/ים לוועדה החוגית.

מסלול ישיר לדוקטורט

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים, בעלי תואר בוגר .B.Sc  בציון של לפחות 90 שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי דוקטורט.

הנחיות להצגת מועמדות למסלול רגיל לדוקטורט ולמסלול ישיר לדוקטורט:

שלב ראשון: מציאת מנחה מהסגל הסדיר בחוג (ניתן לבחון את תחומי המחקר ופרסומים של חברי הסגל השונים באתר החוג תחת לשונית "סגל אקדמי").

שלב שני: יש לפנות למנחה הפוטנציאלי ולדון עימו על אפשרות הנחיה, לקבל הסכמתו להנחיה ולנסח ביחד את מסמך "הצהרת הכוונות" (יש לפנות למזכירות החוג ולבקש את את ערכת ההרשמה החוגית למועמד).

שלב שלישי: רישום לאוניברסיטה לחוג למערכות מידע.

 

מסלול השלמות לקראת תואר שלישי - לימודי מחקר מקדים

מועמד המבקש להירשם ללימודי השלמה לקראת התואר השלישי והינו בעל תואר "מוסמך" ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית, חייב למלא את התנאים הבאים:
ימציא אישור בכתב ממנחה אשר מסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית.
ישלים את כתיבת עבודת הגמר המחקרית (תזה).
במידת הצורך, יעמוד בתכנית הלימודים אשר תוטל עליו על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי.

 

מחקר- עבודות דוקטורט

 הנכם מוזמנים לעיין בעבודות דוקטורט של מערכות מידע כאן